93/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.10.6262 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων και έργων)“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

93/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.10.6262 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων και έργων)“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

93