Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ. 0+000,000 έως Χ.Θ. 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ. 0+000,000 έως Χ.Θ. 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

05_04