Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Πρέβεζας με την αριθμ.πρωτ.: 16103/8.8.2023 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 37 ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : από 09.08.2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και 23.08.2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν:

Α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμο Πρέβεζας Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας,

Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας (τηλ.επικοινωνίας: 26823-60650, 26823-60658, 26823-60633)

Γ) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση prosopiko@1485.syzefxis.gov.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Κατεβάστε εδώ και το παράτημα της ανακοίνωσης.