Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 1/2021

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 1/2021

03_23