Προκήρυξη πρόσληψης 7 (επτά) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Προκήρυξη πρόσληψης 7 (επτά) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

07_19