Διευκρινίσεις για το Τ.Ε.Υ.Δ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017».

Διευκρινίσεις για το Τ.Ε.Υ.Δ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017».

Ύστερα από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη ως παράρτημα  Ε΄.
Προς διευκόλυνση αναρτάται το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο