281/2018 – Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

281/2018 – Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

281