387/2018 – Ορισμός Αντιδημάρχου, και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

387/2018 – Ορισμός Αντιδημάρχου, και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

387