100/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

100/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

100

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο