136/2018 – Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης κ΄ αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού “Επισκευή κ΄ συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-19» και ορισμός χρόνου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

136/2018 – Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης κ΄ αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού “Επισκευή κ΄ συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-19» και ορισμός χρόνου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

136

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο