159/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακολούθηση – συντήρηση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών εγκαταστάσεων – υπόλοιπο σύμβασης αρ.9239/10-4-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV006052045

159/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακολούθηση – συντήρηση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών εγκαταστάσεων – υπόλοιπο σύμβασης αρ.9239/10-4-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV006052045

159

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο