196/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας.

196/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας.

196_2020