197/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών- αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο.

197/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών- αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο.

197_2020