198/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών- αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

198/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών- αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

198_2020