243/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, αίτημα για πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή

243/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, αίτημα για πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή

243_2020