266/2019 – Εξέταση και αξιολόγηση της ένστασης που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ κατά της αριθμ. 234/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

266/2019 – Εξέταση και αξιολόγηση της ένστασης που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ κατά της αριθμ. 234/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

266