356/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Λιμνοπούλα , Κοινότητα Στεφάνης, ΔΕ Λούρου, Δήμου Πρέβεζας για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

356/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Λιμνοπούλα , Κοινότητα Στεφάνης, ΔΕ Λούρου, Δήμου Πρέβεζας για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

356