83/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση του δικτύου-λαμπτήρων και λοιπού υλικού – υπόλοιπο σύμβασης Αρ.29080/6-10-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV002053035

83/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση του δικτύου-λαμπτήρων και λοιπού υλικού – υπόλοιπο σύμβασης Αρ.29080/6-10-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV002053035

83

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο