93/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια 20 μπλοκ ημερησίων δελτίων απασχόλησης μηχανημάτων και 120 μπλοκ δελτίων χορήγησης καυσίμου για το γραφείο κίνησής του Δήμου

93/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια 20 μπλοκ ημερησίων δελτίων απασχόλησης μηχανημάτων και 120 μπλοκ δελτίων χορήγησης καυσίμου για το γραφείο κίνησής του Δήμου

93

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο