Υπάλληλοι του Δήμου Πρέβεζας – μέλη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Υπάλληλοι του Δήμου Πρέβεζας – μέλη του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Κατεβάστε εδώ τον πίνακα με τα στοιχεία των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, μέλη του μητρώου συμμετοχής σε επιτροπές διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Ν. 4412/2016.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο