Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις για το Τ.Ε.Υ.Δ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017».

Ύστερα από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη ως παράρτημα  Ε΄. Προς διευκόλυνση αναρτάται το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου....

Διευκρινίσεις για το έντυπο οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2017

Ύστερα από ερωτήματα οικονομικών φορέων, διευκρινίζεται ότι το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί, είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη ως παράρτημα Β΄. Για διευκόλυνση αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου....

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του Προσώπων ετών 2017 – 2018

Δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ....